Plan de actuación discontinuo

pasorro

Novel
Hola
en un plan de actuacion de catalunya se hacen, en terreno rustico pegadito al pueblo 82 viviendas, para densificar computan los metros de un terreno situado alejado del pueblo , en zona de alto valor paisajistico, de otro propietario , donde nunca podria ser urbano, 10000 metros destinados a zona deportiva, en un pueblo donde no hay chavales para hacer un equipo de baloncesto, se pretenden construir pista de baloncesto, de balonmano , piscina , gradas... de todo para computar metros.logicamnte el propietario de la zona deportiva esta encantado


yo creo que el tema es la interpretacion del art 35 , es decir si este terreno deportivo es punto 1 o punto 2 de este articulo del reglamento catalan que os pongo aqui, si necesitais que os lo traduzca me lo deciis.
a mi el sentido comun me dice que estos metros no se pueden computar , pero que opinais vosotros?

Inclusió o vinculació de sistemes urbanístics en
sectors o polígons d’actuació

35.1 El sòl reservat per a sistemes urbanístics
generals que el pla d’ordenació urbanística
municipal o el programa d’actuació urbanística
municipal inclogui, als efectes de llur gestió,
en polígons d’actuació urbanística en sòl urbà
o en sectors de planejament urbanístic derivat,
resta classificat com a sòl urbà o com a sòl urbanitzable,
segons que correspongui, i, en conseqüència,
és part integrant del sector.
35.2 El pla d’ordenació urbanística municipal
o el programa d’ordenació urbanística municipal
també poden, en aquells casos que sigui
necessari per a la implantació de les infraestructures
i serveis de connexió o per a l’ampliació
o el reforçament d’aquestes infraestructures i
serveis que requereixi el desenvolupament de
l’àmbit:
a) Vincular a sectors de sòl urbanitzable, als
efectes de llur obtenció, sòls reservats per a sistemes
urbanístics que estiguin classificats com
a sòl urbà o com a sòl no urbanitzable per aplicació
dels criteris de classificació de la Llei d’urbanisme.
b) Vincular a sectors subjectes a un pla de
millora urbana, o a polígons d’actuació urbanística
en sòl urbà no consolidat, als efectes de llur
obtenció, sòls reservats per a sistemes urbanístics
que estiguin classificats com a sòl no urbanitzable
per aplicació dels criteris de classificació de
la Llei d’urbanisme.
35.3 En els casos previstos en l’apartat 2
d’aquest article, els terrenys vinculats no formen
part del sector ni del polígon d’actuació urbanística
ni als efectes de l’aplicació dels índexs
d’edificabilitat i altres paràmetres urbanístics,
ni als efectes de compliment dels estàndards de
cessions per a sistemes, ni als efectes de còmput
de les superfícies necessàries per exercir la iniciativa
en matèria d’execució del planejament,
i la seva obtenció per mitjà de la reparcel·lació
es produeix en els termes que estableix l’article
133.4 d’aquest Reglament.
35.4 La superfície dels terrenys que formin
part del domini públic marítimo-terrestre o hidràulic
inclosos en sectors de planejament derivat
o en polígons d’actuació urbanística en sòl
urbà no comptabilitza com a superfície de l’àmbit
als efectes establerts en l’article 35.2 de la Llei
d’urbanisme.
 
Arriba